Privacyverklaring UKON

In deze privacyverklaring legt Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), uit welke persoonsgegevens UKON verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Het UKON is een samenwerking tussen 15 zorgorganisaties en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via ukon.elg@radboudumc.nl of bel 024-3668244.

Het UKON respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.ukonnetwerk.nl en haar (potentiële) relaties. UKON gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van UKON te maken hebben. UKON houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Doelen

UKON gebruikt uw gegevens voor een optimale dienstverlening. Wij vragen gegevens op voor de volgende doeleinden: inloggen in onze UKON omgeving, ontvangen van de nieuwsbrief, aanvragen van producten zoals het handboek Doen bij Depressie en Spankracht en het inschrijving en evaluatie van bijeenkomsten en evenementen. 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van UKON of indien dit wettelijk verplicht is. 

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van UKON en haar diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contact en bestelformulier op de website van UKON. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen. UKON bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. U kunt te allen tijde de website van UKON anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met UKON te delen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

UKON draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

de website van UKON is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en, alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen uw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door UKON worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met UKON opnemen door het sturen van een email naar: ukon.elg@radboudumc.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “ Persoonsgegevens”. Natuurlijk helpt UKON u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. UKON behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met UKON via ukon.elg@radboudumc.nl.

Versie mei 2019