Video Feedback Thuis

terug naar overzicht
vorige studie            volgende studie
 naar 'Interventies probleemgedrag'
Deliane van Vliet & Veerle Walravens                                                                           Overig onderzoek van Deliane van Vliet:
- NeedYD
- Spankracht
- Kennismonitor
- Nature

 

1.    Beschrijving

Ontstaan
Video Feedback Thuis kent zijn oorsprong in de jeugdhulpverlening en is gebaseerd op het pijlermodel van Schepers (1991). De laatste 20 jaar wordt Video Feedback steeds meer toegepast in de ouderenzorg. Er zijn verschillende methoden waarin gebruik wordt gemaakt van Video Feedback. Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO), zoals ontwikkeld door zorginstelling de Wever, is hier een voorbeeld van. Het pijlermodel van Schepers is het uitgangspunt en aangepast aan de psychogerontologie (de Groot, 2005). Hierbij zijn 5 basis-interactieprincipes van belang, te weten: initiatieven volgen, ontvangst bevestigen, instemmend benoemen, beurt verdelen en leiding geven. Daarnaast is de methode verrijkt met de presentietheorie (Timmermann, 2011).

Doel, doelgroep, focus
Video Feedback thuis richt zich op familieleden van mensen met dementie die thuis wonen en die problemen ervaren met het veranderde gedrag van hun partner of hun ouder. Regelmatig komt een verslechtering voor van de communicatie tussen mantelzorger en de persoon met dementie. Video Feedback thuis is een methode om het contact te herstellen aan de hand van video-opnames van contactmomenten.  

De interventie Video Feedback Thuis 
Een familielid wordt verschillende malen begeleid door een gespecialiseerde trainer. In samenspraak wordt eerst een moment gekozen dat voor het familielid prettig verloopt en vervolgens momenten die voor spanning kunnen zorgen tussen het familielid en degene met dementie. Video-opnames van dergelijke momenten worden gemaakt. Het gedrag van de mantelzorger en de persoon met dementie wordt geanalyseerd door de trainer. Vervolgens worden de videobeelden samen bekeken om de mantelzorger inzicht te geven in diens gedrag en het gedrag van de persoon met dementie. De trainer legt hierbij de nadruk op positieve bekrachtiging en biedt de mantelzorger handvatten om succesvol te communiceren met de persoon met dementie.


2.    Evaluatie en effecten

Fase van het evaluatie-onderzoek
De data is verzameld. De analyses zijn in een afrondende fase. 

Onderzoeksopzet
Het UKON heeft Video Feedback thuis in een kleine pilot geëvalueerd door middel van een voor- en nameting. Het doel was om 25 casussen te includeren. Uiteindelijk hebben 15 personen deelgenomen, waarvan er 5 om verschillende redenen uitvielen. De ervaringen van de mantelzorgers (vragenlijsten en interviews), de communicatie (videobeelden) en probleemgedrag van de oudere (CMAI) is onderzocht. Tevens is een procesevaluatie uitgevoerd. 

Resultaten
De resultaten worden momenteel verwerkt en zullen wij hier binnenkort presenteren.


3.    Aanbevolen literatuur

 (inter)nationaal: 

  • A. de Groot. Handboek ‘Video Interactie Begeleiding in de ouderenzorg’. De Wever, 2005.
  • M. Timmermann. Goede zorg voor mensen met dementie- presentieverrijkte verpleeghuiszorg, 2011.
  • M. Timmermann. Relationele Afstemming - Presentieverrijkte Verpleeghuiszorg Voor Mensen Met Dementie,2010.


4.    Informatie over de wetenschappelijke studie

Onderzoeksteam
Onderzoekers: Deliane van Vliet (
Deliane.vanVliet@radboudumc.nl) en Veerle Walravens
Projectleider: prof. dr. Debby Gerritsen
Coördinator: Prof. dr. Raymond Koopmans

Financiering
Alzheimer Nederland